Конструктивният обществен диалог е основа за стабилността и процъфтяването на Казахстан

Уважаеми съотечественици!

Уважаеми депутати и членове на правителството!

Поздравявам всички по случай началото на новия парламентарен сезон!

В навечерието сме на важен етап от най-новата история на нашата страна.

Преди почти 30 години провъзгласихме своята независимост и така осъществихме вековната мечта на предците си.

През тези десетилетия под ръководството на първия президент на Казахстан, Лидера на нацията Нурсултан Назарбаев, страната ни се превърна в стабилна държава и си завоюва авторитет по света.

Нашата независимост укрепна благодарение на трайното ни единство и се създадоха условия за подобряване благосъстоянието на народа ни.

Това беше период на съзидание и напредък, на мир и разбирателство.

Избраният от нас път на развитие беше признат в цял свят като “казахстанския модел”, или “модела на Назарбаев”.

Сега ни се предоставя възможност да умножим постиженията на нашата независимост и да издигнем страната си на качествено ново равнище на развитие.

Ще постигнем тези цели, ако осигурим приемственост на политиката на Лидера на нацията ни и систематично осъществяваме реформи.

Както знаете, това залегна в основата на предизборната ми програма.

В момента държавните институции извършват дейностите, необходими за нейното изпълнение.

На всяка цена ще изпълня обещанията си пред народа.

В дейността си трябва да се ръководим от необходимостта изцяло да осъществим “Петте институционални реформи” и “Плана на нацията”, разработени от Лидера на нацията ни. Основаната от него Национална комисия за модернизация следва да поднови дейността си.

Бих искал по-долу да споделя идеите си за изпълнение на общите ни задачи, и по-конкретно – на предизборната ми платформа.

 

І. Ефективна съвременна държава

 

Обещаното от мен политическо преобразование ще се извършва постепенно и неотклонно, като се вземат предвид интересите на държавата и и народа ни.

Световният опит показва, че шоковата, хаотичната политическа либерализация води до дестабилизиране на вътрешнополитическото положение и дори до загуба на държавността.

Ето защо политическите реформи няма да се предприемат прибързано, а последователно, настойчиво и премислено. Нашият основополагаш принцип е: успешните икономически реформи вече са невъзможни без модернизиране на обществено-политическия живот в страната ни.

Формулата “силен президент – влиятелен парламент – носещо отговорност правителство” все още не се е въплътил в реалност, а е само цел, към която да се стремим с ускорен темп.

Тази формула на политическата система е в основата на стабилната държава.

Наша обща задача е да вдъхнем живот на концепцията за отзивчива държава, която реагира оперативно и ефективно на всички конструктивни искания на гражданите. Хармонична държава, вписана в контекста на съвременната геополитика, може да се изгради единствено чрез постоянен диалог между властта и обществото.

Ето защо е необходимо да поддържаме и укрепваме гражданското общество, да го ангажираме в обсъждане най-актуалните общодържавни задачи с цел те да бъдат решени.

Точно затова е създаден представителният по своя състав Национален съвет за обществено доверие, който ще работи на ротационен принцип.

В най-скоро време ни предстои да предприемем следните мерки.

 

Първо. Да продължим процеса на партийно строителство

 

Благодарение на нашия Лидер и Председателя си Нурсултан Назарбаев партията “Нур отан” последователно изпълнява своята нелека и отговорна мисия на водеща политическа сила в страната ни.

Необходимо е да си сътрудничим и с другите политически партии и движения, провеждащи конструктивна политика за благото на обществото.

Основните проблеми, които вълнуват обществото ни, следва да се обсъждат и да се решават не на улицата, а в Парламента и в рамките на гражданския диалог.

Депутатите могат и трябва да се възползват от законните си права, включително и да отправят искания към правителството във връзка със злободневни проблеми и да настояват то да предприеме конкретни мерки.

Същевременно законодателната и изпълнителната власт трябва да поддържат помежду си делови отношения в дух на взаимно уважение, без изкуствено да се предизвиква конфронтация.

Според моето виждане задачата ми на държавен глава е да съдействам за разгръщането на многопартийността, политическата конкуренция и плурализма на мненията в нашата страна.

Това е важно за стабилността на политическата система в дългосрочен план.

Предстоящите избори за мажилиса (долната камара на парламента) и маслихатите (местните общински съвети) трябва да спомогнат за по-нататъшното развитие на многопартийната система в нашата страна.

Второ. Ефективно взаимодействие с населението

Общественият диалог, достъпността, оперативната реакция на нуждите на хората са основен приоритет в дейността на държавните институции.

В администрацията на президента е създаден отдел, който да проследява доколко качествено държавните институции разглеждат молбите на гражданите и да предприема оперативни мерки по тях.

Хората често са принудени да се обръщат към президента поради “глухотата” и недостъпността на чиновниците, както в столицата, така и в провинцията.

Многобройните оплаквания от несправедливи решения в дадена сфера говорят за систематични проблеми в конкретна държавна институция или регион. Ето какво следва да е отношението към подобни явления и е необходимо да се вземат съответни решения.

За повишаване ефективността на работата на държавните служители е необходимо в редовете им да бъдат привлечени млади подготвени кадри.

Същевременно от 2020 г. ще предприемем постепенно съкращаване броя на държавните служители, а икономисаните средства ще пренасочим за материално стимулиране на най-ефективните служители.

До 2024 г. броят на държавните служители и работещите в държавните компании следва да намалее с 25%.

Трето. Усъвършенстване на законодателството за митингите

Според Конституцията нашите граждани имат право на свободно волеизявление.

Ако целта на мирните акции не е да нарушават закона и спокойствието на гражданите, трябва да им се съдейства и съгласно установения от закона ред да им се дава разрешение да ги провеждат, като за това им се определят специални места. И то не в покрайнините на града.

Но всички призиви за неконституционни действия и хулигански прояви ще бъдат възпирани в рамките на закона.

Четвърто. Укрепване на разбирателството в обществото

Разбирателството между различните социални и етнически групи е резултат от усилията на цялото общество.

Във връзка с това е необходимо да се анализират политическите процеси и да се предприемат конкретни мерки за укрепване на нашето единство.

Необходимо е, като се има предвид ролята на казахския народ като държавообразуваща нация, да продължим да укрепваме етническото разбирателство и разбирателството между религиите.

Нашата позиция е следната: “Единството на нацията е в нейното многообразие”!

Ще продължим да създаваме условия за развитието на езиците и културата на всички етнически групи в нашата страна.

Смятам, че ролята на казахския език в качеството му на официален ще нараства и ще дойде време, когато той ще се превърне в език за национално общуване.

Но за да достигнем такова равнище, са необходими общите ни усилия, а не гръмки фрази.

Не бива да забравяме обаче, че езикът е инструмент в голямата политика.

Смятам, че за изграждането на активно гражданско общество е необходимо да се повиши авторитетът на неправителствените организации.

Ето защо трябва в най-скоро време да се изготви и приеме концепция за развитието на гражданското общество до 2025 г.

Вече започна подготовката за отбелязване през следващата година на важни юбилеи и събития.

През следващата година ще честваме 1150-годишнина на Ал Фараби и 175-годишнината на Абай Кунанбайулъ.

В рамките на юбилейните мероприятия трябва, без да се изпада в разточителство, да се популяризират сред народа трудовете на тези гениални личности.

Освен това следва да се предприемат необходимите мерки за честването на 30-годишнината на нашата независимост.

Уверен съм, че такива значими събития ще спомогнат за възпитаване на истински патриотизъм у младото поколение.

II. Гарантиране правата и сигурността на гражданите

Решаващ фактор за по-голяма защита на правата на гражданите и тяхната сигурност са съществените реформи в съдебната и правозащитната система.

За подобряване качеството на съдебните решения се налага предприемането на редица сериозни мерки.

Правото на съдията да излезе с решение, основаващо се на закона и убежденията му, остава непоклатимо, но е наложително да се направи задълбочен анализ на съдебните решения и да се осигури уеднаквяване на съдебната практика.

При правните спорове за обжалване решенията и действията на органите на властта гражданите често са поставени в неравноправни условия. Техните възможности са несъизмерими с ресурсите на държавния апарат.

Затова е необходимо да се въведе административно правосъдие, като специален механизъм за уреждане на споровете, който да нивелира тази неравенство.

В бъдеще при уреждане на споровете съдът ще има право да предприеме събиране на допълнителни доказателства, отговорността за което ще поеме държавната институция, а не гражданинът или бизнесът.

Всички противоречия и неясноти в законодателството следва да се тълкуват в полза на гражданите.

Бих искал да се спра и на следния важен въпрос.

Отказахме се от прекалено репресивните мерки и тежките наказателни съдебни практики. Същевременно в страната все още се извършват многобройни тежки престъпления.

Поувлякохме се с хуманизирането на законодателството, а ни убягнаха основните права на гражданите.

Необходимо е спешно да се ожесточи наказанието за сексуално насилие, педофилия, разпространение на наркотици, търговия с хора, домашно насилие срещу жените и други тежки престъпления срещу личността, и особено срещу деца. Възлагам това на парламента и правителството.

Неотдавнашните трагични събития повдигнаха и въпроса за бракониерството като изключително опасна форма на организирана престъпност.

Бракониерите са екипирани, въоръжени и изпитват чувство на безнаказаност. Само през тази година те причиниха смъртта на двама инспектори по опазване на дивеча.

Неотдавна беше прекратена престъпната дейност на банда бракониери на езерото Маркакол в Източноказахстанска област.

Това са само няколко единични случаи, но бракониерството е пуснало дълбоки корени, включително и заради нехайството на правозащитните органи. Бракониерите безжалостно унищожават природата– нашето национално богатство.

Възлагам на правителството за два месеца да предприеме неотложни мерки за ожесточаване на съответното законодателство.

Все така е на дневен ред въпросът за систематичната борба с корупцията.

Необходимо е да се възстанови антикорупционната експертиза на проектите за правнонормативни актове на централните и местните органи с участието на експерти и обществеността.

Следва законодателно и нормативно да се регламентира отговорността на главния ръководител на учреждението, в което е извършено корупционно престъпление.

Налага се също да се предвиди строга отговорност за служителите в самите антикорупционни органи за незаконни методи на работа и провокационни действия, за каквито няма място в следствената практика.

Трябва изцяло да се спазва принципът на презумпцията за невинност.

Сред най-актуалните задачи си остава пълноценното реформиране на правозащитната система.

Образът на полицията като силово оръдие на държавата постепенно ще остава в миналото, тя ще се превърне в орган за оказване на услуги на гражданите за гарантиране на тяхната сигурност.

На първия етап е необходимо до края на 2020 г. качествено и без кампанийност да се реорганизира дейността на Комитета на административната полиция.

Ефективността на работата на полицаите зависи от престижа на самата полицейска служба.

През следващите три години за реформа в МВР ще бъдат заделени 173 млрд. тенге.

Тези средства ще бъдат използвани за повишаване на заплатите, наем за жилища, създаване на модерни канцеларии, подобни на центровете за обслужване на населението.

Специално внимание ще се обърне на въпросите за защита на гражданите от природни бедствия и техногенни катастрофи, които за съжаление станаха често явление не само в нашата страна, но и в цял свят.

В тази сфера трябва да работят  професионални кадри.

Възлагам на правителството да повиши заплащането на служителите в гражданската защита в рамките на средствата, заделени за реформата на МВР, и да насочи за тази цел около 40 млрд. тенге.

Изправени сме пред задачата да изградим боеспособна армия въз основа на нова концепция.

Събитията в Аръс (където през юли т.г. се запали склад с боеприпаси) показаха, че във въоръжените сили са се натрупали сериозни проблеми.

Необходимо е най-сетне да се въведе ред във военните разходи, да се засили финансовата и общата дисциплина в армията. Същевременно трябва да се повишава престижът на военната служба, материалната екипиране на въоръжените сили.

Попълнена с професионално подготвени, предани на Родината офицерски кадри и военнослужещи, нашата армия трябва да е готова да отблъсква заплахите пред сигурността на страната в новата геополитическа реалност.

III. Развита и социално интегрираща икономика

Икономиката на Казахстан се развива постъпателно въпреки трудностите от глобален характер.

Показателите на икономическия ни растеж от началото на годината надхвърлят средните за света.

Ако осъществим необходимите структурни промени, то до 2025 г. ще съумеем да осигурим устойчив годишен ръст на БВП с 5 и повече процента.

За да се даде нов тласък на икономиката, администрацията на президента и правителството следва подробно да се запознаят с всички предложения на нашите и чуждите експерти.

Необходимо е да изпълним редица структурни задачи в рамките на предложената от Лидера на нацията дългосрочна стратегия за развитие до 2050 г. и “Плана на нацията”.

Първо. Да се откажем от “суровинния манталитет” и да диверсифицираме икономиката си

Икономиката на знанието, повишаването на производителността на труда, разгръщането на иновациите, внедряването на изкуствения интелект се превърнаха в основни фактори на глобалния прогрес.

През третата петилетка на индустриализацията си трябва да си дадем сметка за всички допуснати грешки.

По тези въпроси правителството трябва да вземе предвид всички мои забележки и изцяло да изпълни съответните възложени задачи.

Трябва да повишим производителността на труда поне 1,7 пъти.

Стратегическата ни задача е да затвърдим авторитета си на регионален лидер в Централна Азия.

Такъв е набелязаният от Лидера на нацията политически курс.

Второ. Да се повиши възвращаемостта на квазидържавния икономически сектор

Нашите държавни компании са се превърнали в тромави конгломерати, чиято международна конкурентоспособност буди съмнения.

За да се намали неоправданата роля на държавата в икономиката, взех решение да се въведе мораториум върху създаването на квазидържавни компании.

Трябва да установим какъв е приносът на Фонда за национално благосъстояние в ръста на благосъстоянието на народа през изминалите 14 години, откакто той беше основан.

Правителството съвместно със Сметната палата трябва в тримесечен срок да направят анализ на ефективността на държавните холдинги и националните компании.

Квазидържавните компании често се конкурират помежду си в един и същ отрасъл. В сферата на жилищната политика например едновременно работят 7 държавни оператори, и то само на централно равнище!

Броят на държавните компании може и трябва да се намали.

При това обаче е нужен много внимателен подход към дейността на държавните компании, опериращи в стратегическите сектори.

Контролът на държавата върху тях трябва да се запази. В противен случай, вместо държавни монополисти ще се сдобием с частни монополисти и всички последици, произтичащи от това.

Необходимо е правителството систематично и целенасочено да се заеме с проблемите на ценообразуването и режийните разноски. Същото се отнася и за стоките и услугите на естествените монополисти. Не е тайна, че цените в нашата страна са високи – от хранителните стоки и дрехите до различните услуги.

Възниква например въпросът защо самолетните билети на основния на авиопревозвач по най-предпочитаните линии са много по-скъпи, понякога до 30%, отколкото в Европа?! Как се обосновава сравнително високата цена на услугите на нашите летища?

Защо цената на самолетното гориво за чуждите превозвачи на казахстанските летища е по-висока, отколкото за националните?

Като резултат, авиационният отрасъл на Казахстан губи международната си конкурентоспособност и се намалява транзитният потенциал на страната.

Поради нехайството на ресорното министерство и учреждения е създаден изкуствен дефицит на билети за железопътните пътнически превози.

Налага се спешно да се въведе ред в тези отрасли.

Целта ни е да се осигури пълноценно развитие на пазарните институции и механизми, при което държавата да играе стабилизираща роля.

При това не следва да забравяме за т.нар. икономика на простите неща (производство на широк спектър от потребителски стоки, които в момента се внасят). Тя е приоритетна насока в нашата дейност.

Трето. Ефективният малък и среден бизнес са стабилна основа за развитие на градовете и селата

Малкият и особено микробизнесът играе важна роля в социално-икономическия и политическия живот на страната ни.

Той преди всичко осигурява постоянна заетост в селата и намалява безработицата. Оформяйки данъчна основа, той също така пълни местния бюджет.

Освен това развитието на масовото предприемачество дава възможност да се освободим от вкоренените в съзнанието патерналистични нагласи и готованството.

Затова държавата продължава да оказва подкрепа на бизнеса.

За тази цел от Националния фонд са отпуснати около 100 млрд. тенге.

Но според експертите полза от финансовата подкрепа извличат единствено бизнесът, свързан с местните власти.

А всъщност в рамките на новите проекти трябваше да се създават нови компании и работни места.

Това е пряко свързано с “икономиката на простите неща”.

Но акимите (кметовете и областните управители) на съответните селища не се справиха както трябва с организационната дейност.

По тази причина не бяха създадени условия за увеличаване на данъчната основа, на пенсионните вноски, за консолидиране на местните бюджети.

Във връзка с това възлагам на Сметната палата и министерството на финансите да упражняват строг контрол над изразходването на средствата.

В страната ни има доста примери за успешно предприемачеството. Цялото ни общество трябва да подкрепя малкия бизнес.

Възлагам на правителството да изготви законодателна основа за освобождаване за три години на фирмите от микробизнеса и малкия бизнес от данък общ доход.

Съответните поправки в законодателството трябва да влязат в сила през 2020 г.

През януари 2020 г. ще влезе в сила решението ми за тригодишна забрана за ревизии на фирмите от микробизнеса и малкия бизнес.

Вярваме, че нашият бизнес, който е длъжен да носи отговорност пред потребителите и гражданите ни, е порядъчен и спазва законите. Докато действа мораториумът, е необходимо да се активизират механизмите за саморегулиране и обществен контрол.

Фирмите, които нарушат съществуващите норми и правила, особено в санитарно-епидемиологичната сфера, ще бъдат закривани, а собствениците им – привличани към отговорност.

По такъв начин намаляваме бремето върху бизнеса.

Същевременно той продължава все така да се сблъсква с многобройни проблеми, свързани с действията на правозащитните и контролните органи.

Зачестяват случаите на незаконно присвояване на малки и средни фирми.

Позицията ми по този въпрос е известна: всеки опит да се създават спънки пред развитието на бизнеса, и особено на малкия и средния, следва да се разглеждат като престъпления против държавата.

Във връзка с това са необходими допълнителни законодателни мерки. Парламентът и правителството трябва да предложат решение за този проблем.

Необходимо е същевременно да се усили борбата със сенчестата икономика, с изтичането на капитали и данъчните измами.

Освен това е необходимо да се “рестартира” системата за държавна финансова подкрепа на малкия и средния бизнес, като се даде приоритет на новите проекти.

Възлагам на правителството в рамките на новата “Пътна карта за бизнеса” през следващите три години да задели допълнително за тези цели 250 млрд. тенге.

Необходимо е активно да се внедряват нови форми на подкрепа за бизнеса, като се наблегне на социалните аспекти – създаването на семеен бизнес и преди всичко за многодетните семейства и семействата с ниски доходи.

Трябва да се обърне особено внимание и на развитието на туризма, и най-вече на еко- и етнотуризма, като на важен икономически отрасъл.

750-годишнината на Златната орда трябва да се чества с оглед на привличане вниманието на туристите към нашата история, култура и природа.

За да се развива туризмът, е важно да се осигури изграждане на необходимата инфраструктура, и преди всичко на пътища, както и да се подготвят квалифицирани специалисти.

Четвърто. Подкрепа за националния бизнес на международните пазари

Предстои значително да се повиши ефективността на държавната подкрепа за компаниите, които работят в сферата на износа.

Имам предвид преди всичко средния бизнес.

А едновременно с това у нас липсват ефективни мерки за държавна подкрепа точно в този сегмент на предприемачеството, и преди всичко  в сферата на пласмента на продукцията му. Необходимо е да подкрепим нашите малки и средни предприятия.

Възлагам на правителството в рамките на държавната програма за индустриално-иновационно развитие да изготви пакет от мерки за поддръжка на високопроизводителния среден бизнес, включително за данъчно, финансово и административно стимулиране.

Необходимо е сериозно да се активизира дейността за привличане на преки чужди инвестиции, без които ще бъдат ограничени резервите за по-нататъшен ръст на икономиката. Това е една от приоритетните задачи на изпълнителната власт.

В стратегическия план за развитие на Казахстан до 2025 г. са определени съответните целеви показатели.

Ръководителите на държавните институции и особено областните управители пряко отговарят за тяхното изпълнение.

Казахстан се насочи към развитие на цифровата икономика.

Там ни чака много работа. Задачата ни е да укрепим водещата си роля в региона в развитието на информационно-комуникационната инфраструктура.

На правителството предстои да адаптира законодателството към новите технологически явления: мобилните системи и технологии от пето поколение., “умните градове“, “големите данни”, блокчейна, цифровите активи, новите цифрови финансови инструменти.

Казахстан трябва да се превърне в юрисдикция, което да стане еталон за отворена за технологическо партньорство, строителство и разполагане на центрове за данни, развитие на преноса на данни, участие в глобалния пазар на цифрови услуги.

Правителството трябва все така да оказва съдействие на дейността на Международния финансов център “Астана”, който на практика придоби конституционен статус. Международният финансов център “Астана” съвместно с Университета “Назарбаев” би могъл да се превърне в платформа за развитие на най-новите цифрови технологии.

Пето. Развит аграрно-промишлен комплекс

Селското стопанство е основният ни ресурс, но той не се използва пълноценно.

Разполагаме със значителен потенциал за производство на органична и екологично чиста продукция, търсена не само у нас, но и в чужбина.

До 2030 г. трябва поетапно да увеличим поливните площи до 3 млн. хектара.

Така селскостопанската продукция ще нарасне 4,5 пъти.

Министерствата на търговията и интеграцията и на селското стопанство трябва всецяло да подкрепят фермерите в пласирането на продукцията им на външните пазари.

Тази приоритетна задача вече е възложена на правителството.

Освен това е необходимо да се намалява износът на непреработена селскостопанска продукция, която възлиза на 70%,, а междувременно заетостта на преработвателната промишленост е само 40%.

Привличането в селското стопанство на чужди инвеститори е актуална задача. Вече се водят преговори и правителството трябва да постигне конкретни резултати.

Искам отделно да се спра на поземления въпрос, който вълнува обществото.

Като държавен глава повторно заявявам – нашата земя няма да се продава на чужденци. Няма да го допуснем.

Всякакви спекулации по този въпрос трябва да спрат. При това задачата ни е да осигурим ефективно използване на земеделските земи.

Въпросът за неефективното използване на тези ресурси става все по-актуален.

Положението се влошава и от ниските нива на преките данъци върху земята.

Много от получилите от държавата право на безплатна аренда на земеделска земя, не я обработват, а я държат за всеки случай. В страната ни се е образувала цяла прослойка от т.нар. латифундисти. Те се държат като „кучето на градинаря”.

Време е да се пристъпи към изземване на неизползваните земеделски площи.

Земята е наше общо богатство и трябва да принадлежи на онези, които я обработват.

Правителството и парламентът трябва да предложат съответните механизми.

И това е изключително важно, защото, ако не се реши този въпрос, е невъзможно нашият аграрно-промишлен комплекс да се развива качествено.

В момента увеличаването на производството на месо опира не толкова до животните за разплод, колкото до недостатъчната площ на фермерите за отглеждане на фуражни култури. Осигурени са по-малко от 60% от необходимия фураж.

Продуктивността на селското стопанство няма как да се повиши, ако не се създадат нужните условия за качествен живот на село.

Продължаваме да реализираме специалния проект на Лидера на нацията  “Селото – люлка на страната”.

Предстои ни да решим доста сложния проблем с издръжката на малките населени места. Изготвени са регионални стандарти, които сега трябва да е приложат в над 3 000 опорни села (села с напълно развита строителна инфраструктура, предоставящи всички услуги на съседните села в областта на образованието, здравеопазването, финансите, културата и т.н.) и съседните им села.

Възлагам на правителството през следващите три години да задели за изпълнение на проекта “Селото – люлка на страната” още 90 млрд. тенге освен предвидените за тази година 30 млрд. тенге.

Тези средства ще се изразходват както за решаване на инфраструктурни проблеми – транспорт, водоснабдяване, газифициране, така и за ремонт и изграждане на училища, болници, спортни площадки.

Изразходването на тези средства трябва да подлежи на строг контрол от страна на всички държавни институции.

Шесто. Справедливо данъчно облагане и разумно финансово регулиране

Въпреки нарастването на БВП и доходите на населението, имущественото разслоение в казахстанското общество се запазва и дори се задълбочава.

Това е тревожен факт, изискващ особено внимание.

Смятам за необходимо да се модернизира данъчната система, като се наблегне на по-справедливото разпределение на националния доход.

Правителството трябва да обърне внимание и на нарастващия размер на социалните осигуровки.

От една страна, те осигуряват стабилност на социалната и пенсионната система.

Но има опасност работодателите да останат без стимули за създаване на работни места и повишаване на заплатите и бизнесът да премине в сивата икономика.

Затова възлагам на правителството да отложи до 2023 г. въвеждането на увеличението на пенсионните осигуровки с 5%. И чак тогава ще се върнем към този въпрос.

През това време правителството, представителите на бизнеса и експертите следва да разгледат различните варианти и да стигнат до единно решение, като вземат предвид интересите както на бъдещите пенсионери, така и на работодателите.

Правителство трябва да наложи забрана на всички плащания, непредвидени в Данъчния кодекс – по своята същност това са допълнителни данъци.

Друг проблем е повишаването на качеството на сегашната данъчна система.

Тя трябва да стимулира компаниите да инвестират в човешкия капитал, в повишаването на производителността на труда, техническата модернизация, износа.

Трябва повсеместно да се преминава към безналични плащания, като се премахне възпиращият фактор – високата банкова такса. За целта е необходимо активно да се развива небанкова платежна система със съответните регулаторни правила. При цялата си очевидна опростеност и привлекателност, този сектор не бива да се превръща в канал за пране на пари и изтичане на капитали от страната. Националната банка трябва да създаде ефективен контрол в тази сфера.

Следващият въпрос: относно подкрепата за износа на несуровинната продукция предстои да бъде разгледан въпросът за прилагане на по-опростени и ускорени процедури за възстановяване на ДДС.

Един от най-сериозните проблеми на икономиката ни е недостатъчният размер на нейното кредитиране. През последните пет години общият размер на кредитите за юридическите лица, а също и за малкия и средния бизнес се е свил с повече от 13%.

Всички банки освен Националната банка се позовават на недостиг на коректни кредитополучатели и начисляват прекалени рискове в стойността на кредитите.

Има, разбира се, проблем с коректните кредитополучатели. Но отговорността не бива да се прехвърля и да се избира най-лесното.

Очаквам правителството и Националната банка да работят съгласувано и ефективно по този въпрос.

Друг проблем е прекалената кредитна задлъжнялост, особено сред най-уязвимите в социално отношение слоеве на населението, довела до необходимостта да се вземат спешни мерки. Това ви е известно.

То се превърна в остър социален и политически проблем.

Ето защо възлагам на правителството и Националната банка за два месеца да подготвят въвеждането на механизми, които да гарантират, че подобна ситуация няма да се повтори.

Недостатъчната ефективност на парично-кредитната политика се превръща в пречка за икономическото развитие на страната ни.

Банките трябва да осигурят дългосрочно кредитиране на бизнеса при приемливи условия. До края на годината Националната банка трябва да приключи с независимата оценка на качеството на активите всички банки.

Седмо. Ефективно използване на Националния фонд

Налага се да се намали използването на средства от Националния фонд за решаване на текущи проблеми.

Тези средства са за следващите поколения.

От Националния фонд следва да се заделят средства единствено за изпълнение на програми и проекти за повишаване конкурентоспособността на икономиката.

От 2022 г. гарантираните преводи на средства трябва постепенно да намалеят до 2 трил. тенге.

При използването на средства от фонда е необходимо значително да се повиши ефективността на инвестиционната политика.

Възлагам на правителството съвместно с Националната банка да подготвят до края на годината конкретни предложения за усъвършенстване на механизма за разпореждане със средствата на Националния фонд.

Осмо. Повишаване равнището на заплатите

Доходите на големите минни компании нарастват, но виждаме, че заплатите на гражданите не се увеличават съществено.

Що се отнася до социалното положение на населението, правителството трябва да прояви настойчивост при решаването на този проблем.

Възлагам на правителството да разгледа възможностите за стимулиране на работодателите за увеличаване на своя фонд “Работна заплата”.

 

ІV. Нов етап на социалната модернизация

 

Бюджетът на страната трябва да е ориентиран към две основни цели – развитие на икономиката и решаване на социалните проблеми.

В социалната сфера трябва да се отдели специално внимание на следните направления:

Първо. Повишаване качеството на образованието

В нашата страна и досега не е разработена ефективна методика за установяване на баланса на трудовите ресурси.

На практика няма връзка между системата за подготовка на специалисти и реалния трудов пазар.

Всяка година около 21 000 абитуриенти не успяват да се запишат в професионалните и висшите учебни заведения.

Тези младежи се вливат в редовете на безработните и аутсайдерите. Мнозина от тях попадат под влиянието на криминалните и екстремистките групировки.

Трябва да преминем към политика на професионално ориентиране въз основа на проявените от ученици способности.

Тази политика следва да залегне в основата на националния стандарт за средното образование.

Търсенето на специалисти с техническо образование в икономиката ни е много голямо, но възможностите на образованието не са достатъчни. Предприятията се принуждават да наемат съответните специалисти от чужбина. Тази ситуация трябва незабавно да се промени.

Нараства разликата в качеството на средното образование в градските и селските училища.

Основният проблем е дефицитът на квалифицирани педагози в селата.

Затова следва да се разшири обхватът на действие на програмата “С диплом на село” и дейността да продължи на ново равнище. Възлагам на правителството от следващата година да повиши финансирането на програмата до 20 млрд. тенге.

Необходимо е да се подберат талантливите младежи по селата и да бъдат подготвени за следване у нас и в чужбина.

Възлагам на правителството да подготви пътна карта за подпомагане на даровити деца от социално слаби и многодетни семейства.

Правителството и акимите трябва също да осигурят на такива деца възможността да посещават кръжоци, центрове и летни лагери.

Искам отделно да се спра на качеството на висшето образование.

Една половината от висшите учебни заведения осигуряват работа на 60% от випускниците си.

Затова се налага да се обмисли намаляване на броя на подобни вузове.

Не е тайна, че някои университети се занимават с продажба на дипломи, вместо да осигуряват качествено обучение.

След като ги закрием, трябва преди всичко да насочим всичките си усилия към повишаване качеството на образованието.

Друг, свързан с образованието, проблем е неравномерното финансиране и неефективността на сегашната система на управление в регионите.

Налага се управлението на образователните институции и бюджетното администриране да се прехвърлят от районно на областно равнище.

Необходимо е да се въведе специален ред на финансиране за всяко образователно равнище.

Друг актуален проблем е качеството на учебниците.

Ресорното министерство пряко отговаря за осигуряване на качествени учебници за учениците.

Тези мерки няма да дадат резултат, ако не подобрим социалното положение на учителите и преподавателите.

Ето защо на конференцията на педагозите през август т.г. възложих през следващите четири години двойно да се повишат заплатите на учителите, което означава, че от следващата година заплатата на педагозите ще нарасне с 25%.

Положението в науката изисква специално внимание. Без нея няма как да осигурим напредъка на нацията си. Друг е въпросът доколко е качествена и ефективна нашата наука.

Правителството следва да разгледа този проблем с оглед та повишаване равнището на научните изследвания и приложението им в практиката.

Второ. Подкрепа за семейството и децата, изграждане на общество на равните възможности

Въпросът за защитата на правата на детето и борбата срещу домашното насилие трябва да се превърне в наш приоритет.

Следва целенасочено да се заемем с големия брой самоубийства сред подрастващите.

Предстои да изработим цялостна програма за защита на децата, пострадали от насилие, както и на техните семейства.

Особено внимание следва да се отдели на семействата, отглеждащи деца с ограничени възможности. Според официалната статистика диспансеризираните деца с инвалидност са 80 000.

Правителството трябва да изготви мерки за подобряване на медицинското и социалното придружаване на деца с ДЦП.

Необходимо е да се разшири мрежата от малки и средни центрове за детска рехабилитация в близост до домовете им.

Длъжни сме да създаваме равни възможности за хората със специални потребности.

Спрях се на това в предизборната си платформа. Сега възлагам на правителството през следващите три години да задели за целта не по-малко от 58 млрд. тенге.

Специално внимание изискват въпросите за укрепване на здравето на нацията ни. Важно е масовият спорт да се развива сред всички възрастови групи.

Необходимо е на децата да се осигури максимален достъп до спортната инфраструктура.

Развитието на масовата физическа култура трябва да се превърне в пирамида, на чийто връх ще застанат новите ни шампиони, а в основата ù – здрава, активна младеж и в крайна сметка – силна нация.

Необходимо е това да се уреди законодателно, както и да бъде приет комплексен план за развитие на масовия спорт.

2020 г. е обявена за “Година на доброволеца”. Актуалната задача е да се разшири участието на гражданите и особено на младежите, студентите и учениците в доброволческите дейности, да им се създадат навици за активна жизнена позиция. Това е важен елемент от усилията ни за укрепване на гражданското общество.

Трето. Осигуряване на качествени и достъпни медицински услуги

Здравните показатели на населението и особено на смъртността при родилките и новородените сочат съществуването на регионален дисбаланс.

Да, последният показател намалява, но все още е висок и значително надхвърля равнището в развитите страни.

Предстои правителството да изработи списък с приоритетите на всеки регион съгласно конкретната му нозология и въз основа на тях да въведе бюджетно финансиране.

От 1 януари 2020 г. в Казахстан ще се въведе задължително здравно осигуряване.

Всички трябва да знаят, че държавата ще запази гарантирания пакет от безплатни медицински услуги, като за финансирането му през следващите три години ще се заделят над 2,8 трлн. тенге.

На свой ред, целта на задължителното здравно осигуряване е да подобри качеството и достъпността на медицинските услуги.

В рамките на тригодишния бюджет ще бъдат заделени допълнително над 2,3 трлн. тенге за развитие на системата на здравеопазването.

Правителството трябва да подходи изключително отговорно към въпроса за въвеждането на здравното осигуряване, за да се избегне поредното му дискредитиране.

Нямаме право на повторна грешка.

Четвърто. Подкрепа за работещите в сферата на културата

Не обръщаме подобаващо внимание на работещите в сферата на културата.

Това се отнася преди всичко за сътрудниците в музеите, библиотеките, театрите и артистите.

През последните години техните заплата на практика не са се повишили.

Като резултат, служителите в сферата на културата и преди всичко младите специалисти са лишени от възможността да кандидатстват за преференциалните жилищни програми.

Това води до уронване престижа на професията, а дефицитът на такива кадри вече е очевиден.

През следващата година правителството трябва да повиши заплатите в сферата на културата.

Освен това на заетите в нея следва да се предоставят социалните преференции, от които вече се ползват работещите в секторите на образованието и здравеопазването.

Пето. По-нататъшно развитие на системата за социални помощи

Държавата предприема всички възможни мерки за подпомагане на нуждаещите се граждани.

Но редица решения на бяха добре премерени.

Като резултат, ставаме свидетели на разрасналите се патерналистични нагласи. За пет години броят на получателите на целеви социални помощи в Казахстан нарасна със 77 000 и възлезе на повече от 1,4 млн. души.

От 2017 г. размерът на отпусканите от бюджета средства за социални помощи е нараснал 17 и повече пъти.

С други думи, все повече хора предпочитат да не работят или още по-лошо – да укриват доходите си, за да получават социални помощи. Медиите публикуваха материали за заможни семейства, на които се отпускат социални помощи.

Ще наблегна повторно – според Конституцията ни Казахстан е социална държава и затова е задължен да  изпълнява ангажиментите си към своите граждани.

В дейността си правителството е длъжно да се ръководи от този принципа, а резервите трябва да се набавят от прекратяването на всички неефективни разходи и повишаването на доходите.

А такива резерви несъмнено има. Министерството на финансите се занимава с увеличаването на доходите. Но са нужни още усилия. Например що се отнася до митниците.

На заседанието на политическия съвет на партията “Нур Отан” Лидерът на нацията обърна специално внимание на въвеждането на ред в обществените поръчки. Министерството на финансите се зае да ги оптимизира, но са наложителни законодателни мерки.

Обществените поръчки крият огромни резерви (съгласно някои анализи – до 400 млрд. тенге годишно), които могат да се използват за решаване на остри социални проблеми.

През 2018 г. размерът на обществените поръчки възлезе на 4,4 трлн. тенге, от които 3,3 трлн. тенге или 75% са предоставени без конкурс на един и същ бенефициент.

Крайно време е на чиновниците и други всевъзможни “смукачи” да се отнеме тази държавна ясла.

Да се върнем към целевите социални помощи – правителството трябва да коригира механизмите на отпускането им, така щото те да са прозрачни, справедливи и да се превърнат в стимул за труд, а не за безделие. Помощ трябва да получават най-вече онези, които се трудят.

Необходимо е същевременно да се положат грижи за децата на социално слабите семейства. За тях трябва да се въведе гарантиран социален пакет от редовни помощи за децата в предучилищна възраст, безплатна топла храна за всички ученици, осигуряване на учебници, помагала и униформи, безплатна медицинска, включително стоматологична помощ, компенсации за ползването на обществения транспорт.

Всички тези мерки трябва да влязат в сила на 1 януари 2020 г.

Правителството трябва спешно, за един месец, да изготви заедно с Националната предприемаческа камара “Атамекен” специална програма за привличане на многодетните майки към микробизнеса и малкия бизнес, включително надомно.

Шесто. Искам да обърна специално внимание на развитието на пенсионната система, в която са се натрупали сериозни проблеми

В момента проблемът с недостига на пенсионни натрупвания не се усеща кой знае колко. Но само след 10 години положението може да се промени. Броят на работещите, на които се удържат пенсионни вноски, видимо намалява, а същевременно броят на пенсионерите ще нараства.

При това размерът на натрупванията и инвестиционните приходи от пенсионните активи остава малък.

Затова правителството заедно с Националната банка следва сериозно да се погрижи за повишаване ефективността на пенсионната система.

Работещите могат в момента да се възползват от пенсионните си спестявания едва след като се пенсионират. Но е разбираемо тяхното желание да използват тези средства още преди това.

Възлагам на правителството до края на годината подробно да анализира въпроса за целево използване от работещите на част от собствените им пенсионни спестявания например за закупуване на жилище или за образование.

За оптимизиране на разходите и повишаване качеството на инвестиционното управление на активите възлагам на правителството да проучи въпроса за консолидиране на извънбюджетната система за социално осигуряване чрез учредяването на единен социален фонд и въвеждане на единно социално плащане.

 

V. Силни региони – силна държава

 

В това направление е необходимо да се съсредоточим върху следните задачи

 

Първо. Повишаване ефективността на дейността на местните държавни институции

 

Хората трябва винаги да имат достъп до местните власти. Това е аксиома, но не и реалност.

Смятам за възможно като пилотен проект да бъде приложена система за оценяване от населението на ефективността на дейността на местната власт.

Например, ако в резултат на анкета или електронно гласуване над 30% от жителите смятат дейността на съответния кмет за неефективна, това да бъде основание администрацията на президента да създаде специална комисия, за да бъди проучен възникналият проблем и да бъдат предложени съответните препоръки.

 

Второ. Реформа на системата на фискалните взаимоотношения между различните нива на управление

 

Очевидно е, че сегашната система на фискални взаимоотношения между различните нива на управление не стимулира акимите на всички равнища да създават собствена база за развитие – малък и среден бизнес. Регионите не са мотивирани да търсят допълнителни източници на доходи.

От следващата година на регионите ще се предоставят за разпореждане допълнителни данъчни постъпления от малкия и средния бизнес.

Но това не е достатъчно. Назряла е необходимостта на всички равнища да се преразгледа организацията на бюджетния процес. Голяма роля в тази дейност трябва да изиграе привличането на населението във формирането на местните бюджети.

Районните, градските и селските власти трябва а станат по-самостоятелни при решаване на задачи от местно значение. Правата, задълженията и отговорностите им следва да бъда изрично уредени със законодателните актове.

 

Трето. Контролирана урбанизация и единна жилищна политика

 

Приетите преди време закони за статута на столицата и особения статут на град Алматъ изиграха положителна роля, но вече имат нужда от усъвършенстване.

Необходимо е да се разширят компетенциите на акиматите на трите най-големи градове, включително и в сферата на градостроителната политика, транспортната инфраструктура, оформянето на архитектурния им облик.

Броят на население в градовете с население над един милион души вече не е източник на гордост, а основание за безпокойство от гледна точка на пълното задоволяване на социално-икономическите потребности на жителите им.

В най-големите градове се наблюдава пренаселеност и същевременно недостиг на човешки и трудови ресурси в градове като, да речем, Павлодар и Петропавловск, където се създават подходящи условия за приемане на нови жители.

Правителството трябва да предприеме ефективни мерки за контролиране на миграционните процеси.

В предизборната си програма отбелязах необходимостта от изработване на единна жилищна политика.

Основният ù принцип е жилищата да станат по-достъпни, особено за социално слабите слоеве на населението.

Необходимо е правителството да изработи единен модел за жилищното развитие в страната, за да се прекрати практиката за приемане на несъгласувани помежду си програми.

Например, по държавната програма “7–20–25” (ипотечен кредит с лихва 7%, първоначална вноска 20%, срок за погасяване 25 г.), която първоначално беше замислена като социална, средният доход на домакинството на заемополучателя трябва да възлиза на около 320 000 тенге на месец. Оказа се, че участието в нея не е по джоба на хората с ниски доходи.

Ето защо през тази година по инициатива на Лидера на нацията бе лансирана нова програма “Щастливо семейство” с лихва 2% и първоначална вноска 10%. Тези условия са изключително изгодни.

През тази година по тази програма ще се сдобият с жилища не по-малко от 6 000 семейства – преди всичко многодетни семейства и семейства, отглеждащи деца инвалиди. От 2020 г. ежегодно ще бъдат осигурявани жилища на 10 000 такива семейства.

Правителството следва да формулира ясни критерии за участие в програмата и да осигури стриктно администриране. Подкрепа следва да се оказва преди всичко на онези, които наистина се нуждаят от нея. 

Възлагам на правителството за три години да реши въпроса за предоставяне на жилища на социално слабите многодетни семейства, включени в списъците на чакащите. Те са около 30 000.

На гражданите, които нямат средства да закупят собствено жилище, трябва да се предостави възможност да получат жилища за социално слаби.

За целта до 2022 г. държавата ще задели над 240 млрд. тенге.

Необходимо е да се изготвят нови мерки за привличане на частния бизнес в тази дейност, да се задействат механизмите на публично-частното партньорство.

Хората са недоволни от непрозрачния процес на включване в списъците на чакащи за предоставяне от акиматите на жилища за социално слаби семейства.

До края на годината правителството трябва да създаде единна национална система за онези, чийто ред за получаване на общински и държавни жилища, както и за получаване на преференциален заем за жилище по програмата “Щастливо семейство”, е дошъл.

Въпреки че изхабените комунални съоръжения намаляха от 65% на 57%, този показател си остава висок.

Освен това от общо 78 000 многоетажни жилищни блока над 18 000 се нуждаят от ремонт.

Необходимо е за регионите да се заделят за две години не по-малко от 30 млрд. тенге като бюджетни кредити за модернизиране и ремонт на жилищния фонд.

Възлагам на правителството да вземе предвид този механизъм и стриктно да контролира ефективността на усвояването на тези средства.

До 2022 г. бюджетите за развитие на регионите ще надхвърлят 800 млрд. тенге.

Възлагам на акимите съвместно с местните маслихати да осигурят насочването на тези средства за съфинансиране на модернизирането на жилищно-комуналното стопанство и решаване на актуалните социални проблеми на жителите в регионите.

 

Четвърто. Развитие на инфраструктурата

 

Очевидно е, че равнището на достъпа до чиста питейна вода, природен газ, транспортна инфраструктура на жителите в различните региони на страната е различно.

Необходимо е да се активизира дейността за нивелиране на това неравенство.

По заръка на Лидера на нацията приключва първата фаза от изграждането на магистралния газопровод “Саръарка”.

През следващата година започва изграждането на разпределителните газопроводни мрежи в град Нурсултан и Карагандинска област, а по-нататък – и в Акмолинска и Северноказахстанска област.

За целта държавата е заделила 56 млрд. тенге, а като резултат, над 2,7 млн. души ще имат достъп до природен газ.

През следващите три години ще бъдат заделени около 250 млрд. тенге за осигуряване на чиста питейна вода за гражданите и за отвеждане на отпадъчните води.

Изпълнителната власт не бива да изтърва от поглед пълното и качествено изпълнение на държавната програма за инфраструктурно развитие “Път към бъдещето”.

Това е стратегически проект, благодарение на който цялата транспортна инфраструктура ще се модернизира ефективно.

За тази цел до 2022 г. държавата ще вложи инвестиции, възлизащи на повече от 1,2 трлн. тенге.

Правителството и досега заделяше огромни средства, но те в по-голямата си част сякаш потъваха в пясъка, а по-точно казано – в джобовете на чиновниците, а чиста вода, пътища и всякаква друга инфраструктура все така не достигат.

Сега обаче правителството и парламентът заедно със Сметната палата трябва да осигурят напълно ефективно използване на бюджетните средства.

Необходимо е правителството да активизира дейността си за подобряване на околната среда, разширяване на използването на възобновяеми енергийни източници, култивиране на грижливо отношение към природата. В този смисъл заслужава похвала кампанията “Заедно – за чист Казахстан!”, която трябва да продължи.

В парламента предстои да се обсъди и приеме нов Екологичен кодекс.

Като цяло, в предстоящия период правителството трябва да повиши ефективността на своята дейност. Казахстанците очакват конкретни резултати.

 

Скъпи съотечественици!

 

Навлязохме в нов етап на реформиране на страната си. Длъжни сме качествено да изпълним поставените задачи.

Всички жители на нашата страна трябва да усетят положителните промени.

От държавните институции изисквам да работят оперативно и да постигнат конкретни показатели.

Недопустимо е да се провеждат реформи заради самите реформи.

Всички министри и акими са длъжни да разполагат със списък на основните показатели на резултатите от своята дейност.

Въз основа на тях ще се определя равнището на постигнатите от тях конкретни цели.

Членовете на правителството, ръководителите на държавните институции и на регионите, на държавните компании и учреждения ще носят лична отговорност за ефективното провеждане на реформите.

За целта подписах съответния указ. По силата на този указ положението в страната, включително и положението на населението в регионите ще се оценява конкретно въз основа на анкети.

Правителствените структури, отговарящи за социалната и икономическата политика, трябва да извършват конкретна предварителна работа с оглед на потребностите на обществото. За тази цел е необходимо значително да се засили системата за контрол, анализи и прогнозиране.

Затова, предвид искания на депутатите, възлагам към Парламента да се основе Институт за анализ и експертиза на законодателството.

Тази структура трябва да допринесе за повишаване качеството на нашите закони.

 

Скъпи казахстанци!

 

Напълно наясно сме с всички проблеми, които вълнуват народа ни.

Подготвя се план за действия за подобряване на положението.

Отредена ни е изключителна отговорност.

Възлагам големи надежди на всеки гражданин, ратуващ за съдбата на страната ни.

Казахстан е нашият общ дом!

Призовавам всеки от нас да даде своя личен принос за процъфтяване на Родината ни!

Конструктивният обществен диалог е в основата на разбирателството и стабилността.

Както знаем, в шестото си поучително слово великият Абай пише: “Единството трябва да е в умовете”.

Наш неизменен принцип е и крилатата мисъл на Лидера на нацията: “Единството на народа е нашето най-ценно достояние”.

Разбирателството и единството, мъдростта и взаимното разбирателство спомагат за напредъка ни.

Целта ни е ясно, пътят е пред нас.

Убеден съм, че заедно ще постигнем нови завоевания!

Желая на всички благополучие и успехи! 

новина тип: