5 октомври 2018 г.
Резиденция “Акорда”, Астана

Ръст на благосъстоянието на казахстанците: повишаване на доходите и качеството на живот

Уважаеми казахстанци!

За годините на своята Независимост ние постигнахме много.
Създавайки модерна, прогресивна държава с динамично развиваща се икономика, осигурихме спокойствие и обществено разбирателство.
Извършихме качествени и исторически значими структурни, конституционни и политически реформи.
Международният авторитет на Казахстан и геополитическата му роля в региона нараснаха.
Спечелихме си име на отговорен и желан международен партньор при решаване на регионални и глобални проблеми.
Казахстан пръв от държавите в ОНД и Централна Азия бе избран от международната общност за домакин на международното изложение „Експо 2017”.
Построихме нова столица – Астана, превърнала се във финансов, делови, иновационен и културен център на евразийския регион.
Броят на населението надхвърли 18 милиона, а средната продължителност на живота достигна 72,5 години.
Изградихме стабилни икономически основи.
През последните 20 години в страната бяха привлечени преки чужди инвестиции, възлизащи на 300 милиарда долара.
Развиват се средният и дребният бизнес, които са в основата на процъфтяването на икономиката. В рейтинга на Световната банка за условия за правене на бизнес Казахстан се нареди на 36-о място от 190 държави.
Винаги сме реагирали своевременно на външните предизвикателства и сме ги посрещали подготвени.

Във връзка с това предложих необходимите програмни инициативи за модернизиране на страната. Тяхното изпълнение се превърна в основен фактор за успешно развитие.
Стратегическата ни цел е до 2050 г. е да се наредим сред тридесетте най-развити държави.
През 2014 г. започнахме изпълнението на комплексната програма “Нурлъ жол” (“Път към бъдещето”) за инфраструктурно модернизиране на страната.
Преди три години беше огласен Планът на нацията “100 конкретни стъпки”.
След това пристъпихме към третото модернизиране на държавата. Неговата главна задача е да оформи нов модел на икономически растеж, който да осигури на Казахстан глобална конкурентоспособност.
Устойчивото развитие на страната ни вдъхва големи надежди за по-нататъшно повишаване на жизненото равнище.
Готови сме да изпълним новите задачи.

Уважаеми съотечественици!
В последно време процесите на политически и икономически преобразования в света се ускоряват.
Светът с е променя стремително.
Рухват наглед непоклатимите устои на системата за глобална сигурност и правилата на международната търговия.
Новите технологии, роботизацията и автоматизацията усложняват изискванията към трудовите ресурси и качеството на човешкия капитал.
Изгражда се напълно нова структура на финансовите системи. При това фондовите пазари надуват нов “балон”, който е в състояние да предизвика поредната финансова криза.
В наши дни глобалните и локалните проблеми се преплитат. В такива условия развитието на основното богатство – човека – е отговорът на предизвикателствата и залогът за преуспяването на държавата.
Правителството, всички ръководители на държавните органи и държавните компании в своята дейност трябва да променят подхода си. Ръстът на благосъстоянието на казахстанците следва да се превърне в техен главен приоритет.
И точно този е периметърът, по който в бъдеще ще оценявам личната им ефективност и пригодността им за заеманата от тях длъжност.
* * *
Благополучието на казахстанците зависи преди всичко от стабилното повишаване на доходите и качеството на живота им.
I. Ръст на доходите на населението
Доходите се повишават, когато човек е трудолюбив, професионалист, получава достойно заплащане или има възможност да открие и развива свой собствен бизнес.
Единствено със съвместни усилия ще успеем да създадем общество на всеобщия труд.
Първо, възлагам на Правителството от 1 януари 2019 г. да повиши минималната заплата 1,5 пъти – от 28 000 на 42 000 тенге.
Това ще засегне пряко 1 300 000 души, трудещи се във всички отрасли, в предприятия с различна форма на собственост.
Повишението ще обхване 275 000 служители в бюджетните организации, чиито заплати ще нараснат средно с 35%.
За целта е необходимо от републиканския бюджет за 2019–2021 г. ежегодно да се заделят по 96 милиарда тенге.
При това минималната заплата вече няма да е обвързана с жизнения минимум. Новият ù размер ще се превърне в катализатор за нарастването на трудовите възнаграждения като цяло, в рамките на цялата икономика.
Надявам се, че инициативата ще бъде подкрепена от големите компании, що се отнася до повишаване доходите на нископлатените им служители.
Второ, необходимо е да се създадат стабилни източници за ръста на бизнеса, да се стимулират частните инвестиции и да се съдейства за развитието на свободния пазар.
Бизнесът е, който създава нови работни места и осигурява доходите на по-голямата част от казахстанците.
Първо. Програмата “Пътна карта за бизнеса – 2020” започнахме още през 2010 г.
При пътуванията си из регионите се убедих в нейната ефективност.
Срокът ù трябва да се удължи до 2025 г.
За изпълнението ù е необходимо допълнително всяка година да се предвиждат не по-малко от 30 милиарда тенге.
Така за 3 години ще се създадат още 22 000 работни места, ще се осигурят 224 милиарда тенге приходи от данъци и продукция за 3 трилиона тенге.
Вгоро. Необходими са решителни мерки за разгръщане на конкуренцията в икономиката и въвеждане на ред в цените на услугите в жилищно-комуналното стопанство и естествените монополи
Ценообразуването и изразходването на събираните от потребителите средства и досега си остава непрозрачно в областта на жилищно-комуналните услуги и регулирането на естествените монополи.
Липсва ефективен надзор и контрол за изпълнението на  инвестиционните задължения на монополистите.
Правителството трябва в тримесечен срок да разгледа този въпрос и да реформира дейността на антимонополното ведомство, като значително активизира функциите му за защита на конкуренцията.
Това е важно, тъй като иначе се стига до нарастване на производствените разходи на бизнеса и намаляване реалните доходи на хората.
Трето. Необходима е по-голяма защита на бизнеса от упражняване на неправомерен административен натиск и заплахи за съдебно преследване
Възлагам от 1 януари 2019 г. прагът на наказателната отговорност за данъчни нарушения да се повиши на 50 000 според месечния инфлационен индекс и да се увеличат глобите.
Необходимо е също да се реорганизира Службата за икономически разследвания, като нейните функции се предадат на Комитета за финансов надзор, чиято основна задача трябва да стане борбата със сивата икономика.
Трябва да преминаваме към “безкасова” икономика. За целта следва да се използват не само репресивни, но и стимулиращи средства, като например да се поощрява бизнесът да използва безкасови плащания.
Пълната интеграция на данъчните и митническите информационни системи ще спомогне за увеличаване прозрачността на управлението.
Правителството трябва да предприеме ефективни мерки за намаляване на сенчестия оборот в икономиката с поне 40% за 3 години.
За да може бизнесът да започне дейността си начисто, възлагам от 1 януари 2019 г. да започне данъчна амнистия за дребния и средния бизнес, като се отпишат глобите, при условие че се изплатят основните данъчни задължения.
Четвърто. Индустриализацията, ориентирана към износ, да се превърне в основен елемент на икономическата политика
Правителството следва да се съсредоточи върху подкрепата за износителите в преработвателния сектор.
Търговската ни политика не бива повече да бъде инертна.
Характерът ù следва да бъде по-енергичен за по-ефективно лансиране на стоките ни на регионалните и световните пазари.
Едновременно с това е необходимо да се подпомагат нашите предприятия за усвояване на по-богато разнообразие от потребителски  стоки, т.е. да се развива т.нар. “икономика на обикновените стоки”.
Това е важно не само за реализиране на износния ни потенциал, но и за насищане на вътрешния ни пазар с наши стоки.
Възлагам на правителството да задели допълнително 500 милиарда тенге за подкрепа на преработвателната промишленост и неенергийния износ през следващите 3 години.
На Националната банка възлагам да предостави дългосрочна ликвидност в национална валута, възлизаща на поне 600 милиарда тенге, за да се реши проблемът с достъпното кредитиране.
Правителството съвместно с Националната банка трябва да осигури строг контрол върху използването на тези целеви средства.
За изпълнение на крупните новаторски проекти трябва да се обсъди създаването на Фонд за преки инвестиции в неенергийния сектор, който ще работи на принципа на съвместно инвестиране с чужди инвеститори.
Необходимо е също да се задълбочи дейността за развитие на транспортно-логистичния и останалите сектори на услугите.
Особено внимание трябва да се обърне на разгръщането на международния и вътрешния туризъм, за да се използва нашият богат природен и културен потенциал. Правителството трябва колкото се може по-бързо да приеме отраслова държавна програма.
Пето. Необходимо е изцяло да се реализира потенциалът на аграрно-промишления комплекс
Основната задача е до 2022 г. производителността на труда и износът на преработена селскостопанска продукция да се увеличат 2,5 пъти.
Необходимо е всички мерки на държавната подкрепа да се насочат към мащабно привличане на най-модерните селскостопански технологии.
Трябва да използваме най-добрия опит за управляване на отрасъла чрез въвеждане на гъвкави и удобни стандарти и привличане на авторитетни чужди специалисти в областта на селското стопанство.
Необходимо е да се изгради система, благодарение на която всички селски предприемачи да усвоят новите навици за ръководене на стопанство.
Възлагам на правителството през следващите 3 години да предвижда годишно за тази цел не по-малко от 100 милиарда тенге.
Шесто. Особено внимание трябва да се обърне на развитието на иновационния сектор и сектора на услугите
Необходимо е преди всичко да се осигури развитието на такива направления от икономиката на бъдещето като алтернативната енергетика, новите материали, биомедицината, големите масиви от данни, интернета на нещата, изкуствения интелект, блокчейн технологията и др.
Точно от тях в бъдеще ще зависят мястото и ролята на страната в глобалния свят.
Възлагам на правителството съвместно с Университета “Назарбаев” да разработи за всяко направление специални програми, подкрепени от конкретни проекти.
Един от тях би могъл да бъде създаване при университета на научно-изследователски институт за разработване на технологии за изкуствен интелект.
Седмо. Необходимо е да се увеличи ролята на финансовия сектор за развитието на реалната икономика и да се осигури дългосрочна макроикономическа стабилност
Повишаването на цените, достъпът до финансиране, стабилността на банките – ето кое най-много вълнува хората в момента.
Националната банка съвместно с правителството трябва най-сетне да започне системно да решава проблемите за укрепване на финансовия и реалния сектор, за провеждане на комплексна антиинфлационна политика.
В създалите се условия е изключително важно да се увеличава кредитирането на икономиката, особено на преработвателния сектор и на дребния и средния бизнес.
Необходимо е също да се повиши ефективността на управлението на пенсионните активи и ресурсите на системата за социално осигуряване, реално да се развиват алтернативни финансови инструменти – пазар на ценни книжа, на застраховки и т.н.
Съществена роля за осигуряване на чужди инвестиции и достъп до капитали за бизнеса е призван да играе Международният финансов център “Астана”. Специално създадохме отделен съд, финансов регулатор, борса.
Всички държавни органи и национални компании трябва активно да използват тази платформа и да съдействат за бързото ù формиране и развитие.
* * *
Ефективното изпълнение на изброените мерки ще повиши доходите на казахстанците за сметка на увеличаването на заплатите и създаването на нови работни места.
Правителството трябва да съсредоточи цялото си внимание върху тези процеси.
II. Подобряване качеството на живота
Друг аспект на благополучието е повишаването на жизненото равнище.
Въпросите за качеството и достъпността на образованието, здравеопазването, жилищата, комфортния и сигурен живот засягат всички казахстански семейства.
Във връзка с това правителството трябва да преразгледа приоритетите на бюджетните разходи, като наблегне на социалния сектор, сигурността и инфраструктурата.
Първо. Необходимо е за 5 години разходите за образование, наука и здравеопазване от всички източници да достигнат 10% от БВП
Финансирането трябва да се насочи към осъществяване на набелязаните реформи, които ще осигурят значително повишаване на качеството на услугите за населението.
Второ. Необходимо е кардинално да се повиши качеството на предучилищното образование
Основите на мисленето, умствените и творческите способности, новите навици се формират още от най-ранно детство.
Акцентите в образованието се изместват към развиване на творческите способности, критичното мислене, умението за общуване и работа в екип.
В тази сфера се налага да се преразгледат изискванията за квалификация, методите на обучение, системата за заплащане на труда на възпитателите и останалите работещи в детските градини.
Министерството на образованието и науката съвместно с акиматите (кметствата) трябва през тази година да разработи съответния план за действие.
Трето. Основните подходи в сферата на средното образование вече са набелязани и на сегашния етап е необходимо да се премине към прилагането им
Системата и методиката на обучение в системата на автономната образователна организация “Интелектуални училища “Назарбаев” трябва да се превърне в единен стандарт за държавните училища. Това ще бъде заключителният етап на реформите в училищното образование.
Системата за оценяване на знанията трябва да се основава на международните стандарти.
Важно е още в средните училище да се провежда професионална диагностика и ориентация на децата към най-търсените специалности. Така ще се даде възможност за избор на индивидуален курс на обучение и ще се намали натоварването на учениците и учителите.
Предвид значението на сигурността на децата, заръчвам училищата и детските градини да се снабдят със системи за видеонаблюдение, да се активизира дейността на училищните психолози и да се осъществят други последователни мерки.
За осигуряване на по-голяма достъпност на образоването възлагам на правителството да предвиди допълнително 50 милиарда тенге в републиканските бюджети за 2019–2021 г. за регионите с най-голям недостиг на ученически места и проблеми с аварийните училища и училищата на три смени.
Четвърто. Смятам за необходимо през следващата година да се изготви и приеме Закон за статута на педагога
В него следва да се предвидят всички стимули за учителите и работещите в предучилищните организации, да се намали натоварването им, да бъдат предпазени от непредвидени проверки и несвойствени функции.
Пето. Във висшето образование ще се завишат изискванията към качеството на подготовката в учебните заведения
Увеличихме броя на стипендиите и вече дойде време за повишаване на отговорността.
Главният критерий за оценка на вуза е заетостта на випускниците му след завършване на следването и намирането на добре платена работа.
Необходима е политика за укрепване на вузовете.
На пазара трябва да останат само онези от тях, които осигуряват висококачествено образование. Важно е да се разгръща партньорство с водещите световни университети и използвайки опита на Университета “Назарбаев”, да се привличат най-добрите чужди мениджъри.
Смятам за необходимо, използвайки примера на Университета “Назарбаев”, да се създаде нов регионален вуз въз основа на наличната образователна инфраструктура.
Шесто. Качеството на медицинските услуги е най-важният компонент на социалното самочувствие на населението
Необходимо е преди всичко да се повиши достъпността до първичната медицинско-санитарна помощ, особено в селата.
За да се стимулират работещите в първичната медицинско-санитарна помощ, възлагам от 1 януари 2019 г. поетапно да се повиши с 20% заплатата на участъковите медицински работници, внедрили нови подходи към справяне със заболяванията.
За целта през следващата година ще бъдат заделени 5 милиарда тенге.
От 1 януари 2019 г. всички поликлиники и болници трябва да преминат към електронно здравеопазване.
Това ще позволи до 2020 г. да се въведат електронни здравни карти за цялото население, да се повиши качеството на услугите и да се избягнат опашките и бюрокрацията.
Въз основа на опита на вече създадените клъстери по кардиология и неврохирургия през 2019 г. е нужно да се пристъпи към изграждането на Националния научно-онкологичен център в Астана.
Така ще бъдат спасен животът на много хора.
Седмо. Необходимо е да се намерят резерви на регионално равнище, за да се увеличи достъпът до масовия спорт и физкултурата
Възлагам на правителството и акимите да построят най-малко 100 спортно-оздравителни комплекса.
Трябва също ефективно да се използват съществуващите спортни съоръжения, особено в училищата, да се обзаведат дворовете, парковете, градинките за спортни занимания.
Осмо. Здравето на нацията е основният приоритет на държавата. Това означава, че казахстанците трябва да консумират качествени продукти
В момента липсва цялостна политика за защита на населението от некачествени и опасни за здравето и живота стоки и услуги.
Възлагам на правителството да предприеме мерки за регулиране на тази дейност.
От следващата година трябва да започне да функционира Комитет за контрол на качеството и безопасността на стоките и услугите.
Неговата дейност ще включва преди всичко контрол на хранителните и лекарствените продукти, питейната вода, детските стоки, медицинските услуги.
За целта е необходимо да се осигурят модерна лабораторна база и екип от квалифицирани специалисти.
Едновременно с това трябва институционално да се активизират и активно да се използват обществените организации за защита на правата на потребителите.
Ние неизменно подпомагаме бизнеса, но човекът, неговите права и здраве са по-важни.
За намаляване на административните пречки държавата премахна многото проверки, разрешителни и т.н.
Ето защо отговорността за качеството и безопасността на предлаганите стоки и услуги зависи и от бизнес общността.
Като цяло, бизнесът трябва да мисли не само за печалбите си, но и заедно с държавата да осигурява безопасността и комфорта на гражданите ни.
* * *
Качествените социални услуги за населението трябва хармонично да се съпътстват от широки възможности за подобряване на жилищните условия, комфортен и безопасен живот във всички населени места в страната ни.
III. Създаване на комфортна жизнена среда
Комфортността се състои преди всичко в достъпността на жилищата, красивите и безопасни дворове, удобните за живеене и работа населени места и качествената инфраструктура.
Първо. Качествени и достъпни жилища
В момента успешно се изпълнява програмата “Свой дом”, която даде мощен тласък на жилищното строителство.
Стартира новата мащабна програма за жилищни кредити “7–20–25”, която разширява достъпа до ипотечни кредити.
Възлагам на акимите да разгледат въпроса за частично субсидиране от местните бюджети на първоначалните вноски по преференциалните ипотеки.
Предоставянето на такива държавни жилищни сертификати – поименно свидетелство за ползване на субсидия от местния бюджет за получаване на жилище – ще повиши достъпността на ипотеките за квалифицираните педагози, лекарите, полицаите и другите специалисти, от които се нуждае съответният регион.
Необходимо е също да се разгърне по-широко строителство на социални жилища в големите градове за уязвимите слоеве от населението.
Чрез тези мерки ще се подобрят жилищните условия на повече от 250 000 семейства.
А с изграждането на инженерна инфраструктура в районите с масово застрояване държавата за 5 години ще подпомогне 650 000 семейства или над 2 милиона граждани.
Второ. Необходимо е да се осигури внедряване на нови подходи към териториалното развитие на страната
В момента икономиката на водещите държави до голяма степен е съсредоточена в мегаполисите.
Над 70% от световния БВП се произвежда в градовете.
У нас исторически се е формирал свой собствен начин на живот с преобладаваща аграрна икономика, градове, възникнали около едно предприятие, и малки областни центрове.
Ето защо 3 града с над милион жители, 2 от които се разраснаха в епохата на независимия Казахстан, в страна с 18-милионно население е голямо постижение.
Астана и Алматъ вече генерират над 30% от БВП.
Но градската инфраструктура не винаги отговаря на бързо нарастващите нужди на предприятията и населението.
През последните години в рамките на програмата “Път към бъдещето” оформихме инфраструктура от републикански мащаб.
През 2015 г. бяха построени и реконструирани 2 400 км шосета. Работата продължава и до 2020 г. ще бъдат пуснати в експлоатация още 4 600 км.
В момента е наложително да се развива системно регионалната и градската инфраструктура.
За целта през тази година финансирането на второстепенните шосета беше увеличено до 150 милиарда тенге, а на водоснабдяването на селата – до 100 милиарда тенге.
Акимите трябва да се съсредоточат върху решаването на най-наболелите проблеми в регионите си, използвайки въпросните средства.
Правителството трябва също да подходи системно към тази задача, да състави списък от допълнителните инфраструктурни въпроси, да оцени проектите и да потърси източници за финансирането им.
Изграждането на нови училища, детски градини и  болници следва да се синхронизира с плановете за разрастване на населените места, а също така да се създават условия за привличане на частни инвеститори в този сектор.
Необходимо е същевременно постепенно да се преминава от модела “инфраструктура към хората” към модела “хора към инфраструктурата”.
Така ще се стимулира уедряването на населените места и ще се повишава ефективността при използването на заделяните средства.
Всички региони и големите градове трябва да се развиват въз основа на свои собствени модели на устойчив икономически растеж и заетост, като се вземат предвид съществуващите им конкурентни преимущества.
В тази връзка е необходимо да се разработи система от регионални стандарти за различните селища – от опорните села (села с напълно развита инженерна инфраструктура, предоставящи всички услуги на съседните села в областта на образованието, здравеопазването, финансите, културата и т.н.) до градовете с милионно население.
Стандартът трябва да включва конкретни показатели от списъка и достъпни социални блага и държавни услуги, уредена транспортна, културна, спортна, делова, производствена, електронна инфраструктура и др.
Наложително е да се активизира дейността за подобряване на екологичната обстановка, включително вредните емисии, състоянието на почвата, земята, въздуха, рециклиране на отпадъците, както и развитие на системите за екологичен мониторинг с неограничен онлайн достъп до тях.
Особено внимание трябва да се обърне на създаването на достъпна среда за хората с увреждания.
Възлагам до 1 септември 2019 г. да се изготви прогнозна схема за териториално-пространственото развитие на държавата до 2030 г., която да стане нова карта за целенасочената урбанизация на страната.
За реализиране на практическите мерки възлагам да се подготви прагматична програма за развитие на регионите до 2025 г., като се посочат конкретни мероприятия, проекти и обеми на финансиране.
Набелязаните аспекти на регионалното развитие следва да се вземат предвид в държавните програми “Път към бъдещето” и “Свой дом”, чиито срокове също трябва да се удължат до 2025 г.
“Път към бъдещето” трябва да се съсредоточи върху транспортната инфраструктура, а “Свой дом” – върху общинското и жилищното строителство.
На тези програми трябва да се вдъхне нов живот!
Трето. Необходими са дълбоки и качествени преобразования в работата на правоохранителните органи
Сигурността е неразделна част от качеството на живот.
Служителите в органите на вътрешните работи са в челните редици  в борбата с престъпността и защитават гражданите от нея, често с риск за живота си.
Обществените очаквания обаче са работата на правоохранителните органи и преди всичко на полицията радикално да се подобри.
Възлагам на правителството заедно с Администрацията на Президента да приеме план за модернизиране на органите на вътрешните работи.
Реформите трябва да започнат още на 1 януари 2019 г.
Първо, налага се да се оптимизират щатните бройки в МВР, а полицията да се освободи от несвойствените ù функции.
Освободените средства трябва да се насочат за повишаване заплатите на полицаите, за решаване на жилищните и социалните им проблеми.
Второ, необходимо е да се приеме нов стандарт за полицаите и да се промени системата за кариерното им израстване, както и за подготовката и кадровия подбор в полицейските академии.
Всички служители трябва да преминат повторно атестиране и само най-добрите да останат на служба.
Трето, трябва да се внедрят нови, модерни форми на работа с населението, кардинално да се променят критериите за оценяване на полицията.
Дейността на полицията трябва да премине към модел на обслужване.
В съзнанието на гражданите трябва да се вкорени убеждението, че полицията не наказва, а помага в трудни ситуации.
В градските и районните органи на вътрешните работи е необходимо да есе създадат комфортни условия за прием на граждани по подобие на центровете за обслужване на населението.
Всички градове в Казахстан трябва да се оборудват със системи за наблюдение на обществената сигурност.
Равнището на доверие у гражданите и усещането им за сигурност трябва да станат основни критерии за оценяване работата на полицията.
Четвърто. По-нататъшно модернизиране на съдебната система
Доста работа бе свършена през последните години, но все още остава нерешена главната задача – да се постигне високо равнище на доверие в съдилищата.
Едновременно с това върховенството на закона е най-важният фактор за успеха на нашите реформи.
Първо, следва да продължи въвеждането на модерни форми за работа на съдилищата и на най-новите електронни услуги.
Всяка година 4 милиона граждани се явяват на съдебни дела.
Колко сили и средства се похабяват!
Излишните съдебни процедури, водещи до необоснована загуба на време и ресурси трябва да се намалят. Там, където преди се изискваше лично присъствие, това вече може да става дистанционно.
Второ, необходимо е да се осигури качествено развитие и обновяване на кадрите в съдебната система, да се създават стимули, така щото най-добрите юристи да се стремят да стават съдии.
Трето, необходима е понятна и предсказуема съдебна практика, особено при съдебни спорове между бизнеса и държавните структури, както и да се изключи възможността за неправомерен натиск върху съдиите.
Възлагам на Върховния съд съвместно с правителството да разработи съответния пакет от мерки до края на годината.
* * *
Изключително важна роля за осъществяването на каквито и да било реформи ще играе оптималният и ефективен държавен апарат, който да разглежда всички свои дейности през призмата на повишаването на благосъстоянието на народа.
IV. Държавен апарат, насочен към потребностите на гражданите
Как следва да се промени държавният апарат в новите условия?
Първо, радикално да се повиши ефективността на дейността на държавните органи
Качеството трябва да се превърне в нов начин на живот за държавния служител, а самоусъвършенстването – в негов главен принцип.
Държавните служители от новата формация са длъжни да съкратят дистанцията между държавата и обществото. Това предполага постоянна обратна връзка, обсъждане с хората и разясняване на конкретните мерки и резултатите от държавната политика.
Академията за държавно управление заедно с Университета “Назарбаев” трябва да разработят програмата “Ръководителят от новата формация” и спецкурсове за квалификация при назначаване на ръководна длъжност.
Важно е да се привлекат професионалисти от частния сектор с опит в най-добрите чужди компании или завършили водещи световни университети.
Тази година въведохме нов модел на заплащане в 4 държавни органа.
Всички пилотни проекти дадоха добри резултати.
Нарасна привлекателността на работата в държавния апарат, което е особено актуално на регионално равнище.
Благодарение на оптимизацията на неефективните разходи и съкращенията в ръководния състав заплатите на служителите от ниските и средните звена нараснаха 2–2,5 пъти.
Текучеството на кадрите намаля двойно. Трикратно нарасна притокът на висококвалифицирани специалисти от частния сектор, включително на випускници на водещите вузове.
В Агенцията за работа с държавните служители на конкурс за централния апарат се явиха 28 души за едно място, а в регионалните ù подразделения – до 60 кандидати за едно място.
За 1 вакантно място в акимата на Мангистауска област вече се състезават 16 души, а в Министерството на правосъдието –средно 13 кандидати.
В Астана само от новия подход към финансирането на проекти, изпълнявани в рамките на публично-частното партньорство, успяхме да спестим над 30 милиарда тенге.
За прехода към нов модел на заплащане на труда предоставих на ръководителите на държавните органи правото да извършват “бюджетно-кадрови маневри”.
Те се сдобиха с възможност да насочват икономисаните средства за повишаване на заплатите на служителите си.
В момента много държавни органи желаят да преминат към новия модел.
Най-важното е те да осъзнаят, че не става дума за механично повишаване на заплатите, а преди всичко за повишаване на ефективността на работата им.
Възлагам да се проследи дали нарастването на разходите за заплати се компенсира от оптимизирането и икономията на бюджетните разходи, включително разходите на подведомствените организации.
Не бива да се допускат формализъм и уравниловка, за да не се дискредитира проектът.
Второ, в днешните сложни времена трябва да се стремим към максимална възвръщаемост на всяко заделяно тенге
Резултатите от проверките показват, че в редица случаи стойността на строителството се завишава още на етапа на изготвяне на проектната документация.
Предлагат се проекти, които остават незавършени или са лишени от перспективност още от самото начало.
При отговорно отношение към поръчението, могат да се освободят стотици милиарда тенге от бюджетните средства, които да се пренасочат към реалните нужди на населението.
Правителството следва да предприеме системни мерки за оптимизиране на загубите и икономисване на средствата, като се изключат неефективните и несвоевременните разходи.
Трето. Борбата с корупцията ще продължи да се води активно
Първо, трябва да се стремим към намаляване на преките контакти между държавните служители и населението в рамките на предоставяните от държавата услуги.
Един от въпросите, които вълнуват хората, са бюрократичните процедури в сферата на поземлените отношения и строителството.
В тази сфера липсва прозрачност и свободен достъп за населението и бизнеса до информация.
Възлагам създаването на единна информационна база данни за поземления фонд и недвижимата собственост.
В тази сфера трябва да се въведе ред и земята да се даде на реалните инвеститори!
А това е само един от многото примери.
Необходимо е да се извършат съответните дейности и във всички останали направления, които предизвикват недоволство у хората и бизнеса.
Като цяло, през 2019 г. 80%, а през 2020 г. най-малко 90% от държавните услуги трябва да се предлагат в електронен вид.
За целта е необходимо да се внесат спешни промени в Закона за държавните услуги.
Второ, необходимо да се разгледа въпросът за повишаване на персоналната дисциплинарна отговорност на висшето ръководство при извършване на корупционни правонарушения от техните подчинени.
В същото време честно работещите служители не бива да се боят от проверяващите.
Трето, опитът на столицата за изпълнение на антикорупционната стратегия трябва да се разпространи в рамките на проекта “Без корупция в регионите”.
Четвърто. Необходимо е да се намали формализмът и бюрокрацията в работата на правителството и всички държавни органи
В последно време броят на продължителните заседания и съвещания на правителството и държавните органи нарасна многократно, а документооборотът значително се увеличи.
Понякога правителството провежда с акимите и заместниците до 7 съвещания на ден.
А кога работят? Наложително е да се сложи край на това и да се въведе ред по този въпрос.
Необходимо е да се предостави свобода на министрите и акимите при вземане на решения, като те следва да поемат конкретни задължения и да се отчитат публично за тях.
Разработената карта на показателите в стратегическия план за  развитие на страната до 2025 г. трябва да послужи като основа за това.
Пето. За ефективно изпълнение на поставените задачи е необходимо да се засили механизмът за контрол върху осъществяването на реформите
Правителството и държавните органи трябва до края на годината за изготвят конкретни показатели и пан за действие, които да обхванат всички посочени въпроси на развитието, както и да внесат в Парламента всички проектозакони, необходими за започване на реформите.
Парламентът, на свой ред, е длъжен да ги обсъди качествено и оперативно и да ги приеме.
За наблюдение и оценка на изпълнението на реформите и основните стратегически документи възлагам в Администрацията на Президента да се създаде Национален офис по модернизация, на който да се предоставят необходимите пълномощия.
Освен мониторинг на статистическите показатели той ще осигури редовно провеждане на допитвания до населението и бизнеса по актуални за тях проблеми, каквато е практиката на ОИСР.
Офисът редовно ще ми докладва какво е положението във всяко от направленията.
Всички членове на правителството, ръководителите на държавните учреждения и компании носят персонална отговорност за изпълнението на поставените задачи.

V. Ефективна външна политика
За да се осигури успех на модернизирането на Казахстан е необходимо по-нататъшно провеждане на енергична външна политика.
Миролюбивият ни курс и ясно очертаните в тази сфера принципи бяха стократно възнаградени.
Отношенията на Казахстан с Руската федерация са еталон за междудържавни отношения.
Успешно работи Евразийският икономически съюз, който се утвърди като пълноценно интеграционно обединение и активен участник в световните икономически отношения.
Взаимодействието в региона на Централна Азия обърна нова страница.
Постъпателно се развива всестранното стратегическо партньорство с Китайската народна република.
Инициативата ”Един път – един пояс” даде нов тласък на отношенията ни с Китай.
По време на официалното ми посещение във Вашингтон през януари и преговорите ми с президента Доналд Тръмп беше постигната договореност за разширяване на стратегическото партньорство между Казахстан и САЩ през XXI в.
Ще продължим динамичното си сътрудничество с ЕС – нашия най-голям търговски и инвестиционен партньор.
Развиват се взаимноизгодните двустранни отношения с държавите от ОНД, Турция, Иран, страните от арабския Изток и Азия.
На срещата на върха в Актау беше подписана Конвенцията за правния статут на Каспийско море, която разкрива нови възможности за сътрудничество с каспийските държави.
Казахстан достойно завършва мисията си в Съвета за сигурност на ООН.
Астанинският процес за Сирия се превърна в практически единствения ефективен преговорен формат за мирно регулиране и излизането на страната от кризата.
Успоредно с това в сложните съвременни условия външната политика на Република Казахстан изисква приспособяване и лансиране на националните ни интереси въз основа на принципите на прагматизма.
* * *
Във всички времена народът е ковал съдбините на страната си единствено със сплотеност и непреклонна воля да успех.
Само с обединени усилия ще успеем да завоюваме величави висоти.
VI. Съпричастност на всички казахстанци към процесите на преобразования в страната
Всеки казахстанец трябва ясно да разбира същността на осъществяваните реформи и тяхното значение за процъфтяване на Родината ни. Днес като никога досега е важно обществото да се сплоти около общите цели за тяхното реализиране.
Програмата за духовно възраждане получи широка подкрепа и даде мощен тласък на процесите за модернизация в обществото.
Необходимо е не само да се продължи тази инициатива, но и да се напълни с ново съдържание и насоки.
Комплексната подкрепа за младежта и институцията на семейството трябва да се превърне в приоритет на държавната политика.
Необходимо е да се създаде широка платформа за  социална мобилност, която да включва редица мерки за подкрепа на всички категории младежи.
Предлагам следващата година да бъде обявена за Година на младежта.
Налага се да пристъпим към модернизиране на социалната среда в селските области.
За това ще съдейства специален проект – “Селото – люка на страната”.
Посредством този проект ни предстои да се заемем с лансиране на идеологията на труда в регионите ни.
Необходимо е да бъдат създадени детско-юношески обединения “Сарбаз” по подобие на скаутското движение, да се засили ролята на военно-патриотичното възпитание в училище.
В рамките на новата инициатива “Опознай земята си” следва да се възроди масовият училищен туризъм във всички региони.
Днес бяха предложени безпрецедентни мерки в основните сфери, определящи социалното самочувствие на населението.
Финансовият обем на инициативите надхвърля 1,5 трилиона тенге, а цялостният ефект е още по-голям, което ще осигури истински скок в повишаване жизненото равнище на населението.
Това са най-сигурните и изгодни инвестиции.

Скъпи казахстанци!
Благополучието на народа и нареждането на Казахстан сред 30-те най-развити страни е дългосрочна цел на нашата независима държава.
Ние неизменно посрещаме адекватно предизвикателствата на времето.
Това е възможно благодарение преди всичко на нашето единство.
Народната поговорка гласи: “Богата е онази страна, в която цари разбирателство”.
И на сегашният етап ни предстои да решим нелеки задачи.
За нас не съществуват непреодолими висоти, стига да опазим разбирателството и единството си.
Във всяко свое обръщение отделям специално внимание на подобряване социалното положение и качеството на живот на народа.
Главната цел на такива изпълнявани в момента държавни програми като “7–20–25”, “Път към бъдещето”, “Свой дом” и др. е повишаване качеството на живот на населението.
Пред Казахстан се извисяват още много непокорени върхове.
Доверието на народа повдига духа ни и ни вдъхва сила по този път.
Няма нищо по-висше от тази благородна цел!
 

новина тип: